Search Result of "Volatile oils"

About 9 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fumigation with Plant Volatile Oils to Control Stem End Rot of Banana

ผู้แต่ง:ImgDr.Chainarong Rattanakreetakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช

หัวเรื่อง:การทดสอบวิธีการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การทดสอบวิธีประยุกต์ใช้น้ำหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาสมุนไพรรักษาผิวหนัง

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อยีสต์มาราสซีเซียในสุนัข

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Fungal Taxonomy and Moiecular Biology, Diversity of Plant Pathogenic Fungi, Postharvest Eiseases Plant Pathogenic Fungi

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume