Search Result of "Vocational Education"

About 1871 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ครูอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...