Search Result of "Vegetation method"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพลาดดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพลาดดิน

Img

Researcher

ดร. ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume