Search Result of "VanC type"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:รูปแบบความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ enterococci สายพันธุ์ VanC ที่แยกได้จากสุกร

Img
Img

Researcher

ดร. จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Moleular Microbiology, Food Safety

Resume