Search Result of "Validity"

About 27 results
Img

การประชุมวิชาการ

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE FUTSAL-SPECIFIC ENDURANCE TEST

ผู้แต่ง:ImgDr.Niromlee Makaje, Assistant Professor, ImgDr.Ratree Ruangthai, Associate Professor, ImgDr.APASARA ARKARAPANTHU, Lecturer, Imgpongjun yoopat,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

งานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น (2014)

ผลงาน:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักวิจัย: Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Testing Validity of Purchasing Power Parity for Emerging Asian Countries: Evidence from Thailand,Taiwan and South Korea)

ผู้เขียน:ImgPatima Prajakschitt, ImgPornpitchaya Kuwalairat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study tests the validity of relative purchasing power parity (PPP) in Thailand, Taiwan, and South Korea. This study examines on the results of the inflation extracted from stock returns and traded-goods price index (TPI) by using least-squares regression method to test PPP in short run and unit root and cointegration test method to test PPP in long run. The results provide the additional supporting evidences that PPP seems to be valid in short run when using pure price inflation rate extracted from stock return due to high-volatility of pure price inflation rate comparing to inflation from good prices. Using inflation rate from goods price always does not satisfy short run PPP since goods price takes longer time period in adjustment than stock prices. In addition, the results provide the supporting evidences that PPP can be valid by arbitrage mechanism. Therefore, PPP should be valid with the country that has higher level of factors that support international trading activity rather than the country that has lower level of those factors.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 032, Issue 2, May 11 - Aug 11, Page 277 - 286 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้งานได้ของฟังก์ชันไดแรกเดลตา สำหรับการอธิบายอัตราการไหลขาเข้าในแบบจำลองผลตอบสนองแทป

ผู้เขียน:Imgยุทธจักร บุญนำพา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgวิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The forthcoming revolution of artificial intelligence and its impacts on pharmacy business in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Paitoon Chetthamrongchai, Assistant Professor, ImgJermsittiparsert, K.,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้งานได้ของฟังก์ชันไดแรกเดลตาในแบบจำลองแทปโดยการจำลองแบบเชิงตัวเลข

ผู้เขียน:Imgพิชามาศ ตันเต๊ก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความตรงสัมพัทธ์ของค่าประมาณความสามารถจากการสอบแบบปรับเหมาะสมรูปพีระมิดข้างตัด

ผู้เขียน:Imgมนัสนันท์ มากสวาสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุจินต์ เลี้ยงจรูญรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงสภาพปัจจุบันระหว่างการสัมภาษณ์งานแบบไม่มีโครงสร้างและการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงาน

ผู้เขียน:Imgสุนันทา ณัฐพูลวัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกีรติ รัชโน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องมือวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและต้นขาด้านหลังแบบประยุกต์

ผู้เขียน:Imgชุติไชย วิวัฒน์บุตรสิริ

ประธานกรรมการ:Imgบุญเลิศ อุทยานิก

กรรมการร่วม:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถาม 4 แบบที่ใช้ตรวจสุนัขที่มีภาวะขาเจ็บจากความผิดปกติของข้อสะโพก

12