Search Result of "VIRTUAL REFERENCE STATION"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินความถูกต้องของการสำรวจด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือนในการกำหนดตำแหน่งประตูน้ำของการประปานครหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความถูกต้องของพิกัดตำแหน่งจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีเอ็นเอสเอส แบบโครงข่ายสถานีอ้างอิงเสมือนกับการเดินระดับ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้เขียน:Imgวราวุฒิ ชัยมีแรง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geomatics, Satellite Surveying, Urban and Regional Planning

Resume