Search Result of "Uthayopas, C."

About 224 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาซอฟต็แวร์สำหรับจัดการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

The Development of Dynamic Virtual Cluster Support on Powerall Cloud (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Power-All Networks

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดตั้งระบบกริด Thaigrid (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ระบบสำหรับพีซีคลัสเตอร์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบโปรแกรมในสภาพแวดล้อมของกริด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCindy Zhang, Imgสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์บนระบบกริดของ PRAGMA (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCindy Zhang, Imgสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะภาพของระบบกริดขนาดใหญ่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุกรี พัฒนภิรมย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...