Search Result of "Uthai Thani"

About 112 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ, Imgน.ส.ภาณุมาศ ลาดปะละ, Imgนายตรศักดิ์ นิภานันท์, Imgนายสมปอง ทองสีเข้ม, Imgนายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Fuel Model and Fire Beharior Prediction in Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlif Sanctuary, Changwat Uthai Thani. (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgไกรสร วิริยะ

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123456