Search Result of "Uno, Y."

About 31 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Early monitoring of spilled oil contamination in Rayong, Thailand

ผู้แต่ง:ImgKoyama, J., ImgUno,S., ImgNagai,Y., ImgDr.Anukorn Boutson, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12