Search Result of "Unconfined compressive strength"

About 21 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Improvement in Unconfined Compressive Strength of Cement-Stabilized Low Grade Crushed Rocks (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thaweesak Pitikhunpongsuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development 2012

หัวเรื่อง:Improvement in Unconfined Compressive Strength of Cement-Stabilized Low Grade Crushed Rocks

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินความแข็งแรงของหินผุผสม Portland Cement บดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Dynamic Cone Penetrometer

ผู้เขียน:Imgฉกรรจ์ คันธชมภู

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, ImgJutha Sunitsakul

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินความแข็งแรงของวัสดุผิวทางเดิมผสมซีเมนต์บดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Dynamic Cone Penetrometer

ผู้เขียน:Imgอาวุธ โพธิ์อุดม

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJutha Sunitsakul, ImgAuckpath Sawangsuriya

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Stabilization of Seabed Dredged Material for Landfill Liners

ผู้เขียน:Imgประกิต แก้วเคารพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วรรณภา ภักดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:A nonlinear regression approach, Statistical Analysis, Prediction Models

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Soil Mechanics

Resume

Img

Researcher

นาย อมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การจัดการบ่อยืมเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

Resume

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมฐานราก, กลศาสตร์ของหิน, วิศวกรรมธรณีเทคนิค, การปรับปรุงคุณภาพดินทางวิศวกรรม, การออกแบบฐานรากและวิศวกรรมธรณีเทคนิค

Resume

Img

Researcher

นาย วรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Dam Design Engineer , Dam Instrumentation Specialist , Geotechnical Engineering , Foundation and Ground Improvement , Land Reclamation and Dredging , Stability of Earth Slope

Resume

Img

Researcher

ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

Resume

12