Search Result of "U2T for BCG"

About 18 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสาวิณี กฤตผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงพระโขนงเหนือ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพสธร ผ่องแผ้ว

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:genetic polymorphisms

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณฐิฒา รอดขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ด้านกลิ่นรสในอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ซาฟียะห์ สะอะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume