Search Result of "U2T"

About 39 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสาวิณี กฤตผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงพระโขนงเหนือ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพสธร ผ่องแผ้ว

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ใบประกาศเกียรติคุณ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณของม.เกษตร และ ใบประกาศเกียรติคุณของชุมชน 5 แห่ง (2022)

ผลงาน:U2Tลาดพร้าว 2564: กิจกรรมรณรงค์ลดขยะอินทรีย์ในชุมชนแขวงลาดพร้าว

นักวิจัย: Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

Doner:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย โครงการการประกวดแข่งขันการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (2021)

ผลงาน:การพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นวัตกรรมชุมชน โดย U2T แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นางสาว พนิดา ประสารสี

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:งานนโยบายและแผน

Resume

Img

Researcher

นาย สุทธิศักดิ์ ทองคำดี

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:บริหารงานโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ซาฟียะห์ สะอะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สาวิณี กฤตผล

ที่ทำงาน:ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:edible coating, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณฐิฒา รอดขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ด้านกลิ่นรสในอาหาร

Resume

12