Search Result of "Tuna bone"

About 7 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาอาหารเฉพาะโรค , การพัฒนาแบบประเมินทางโภชนาการ , พฤติกรรมการบริโภคกับภาวะสุขภาพ , ระบาดวิทยาทางโภชนาการ

Resume

Img

Researcher

นาง สุนิสา ด้วงนุ่ม

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาง อำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการ, การจัดบริการอาหารจำนวนมาก

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume