Search Result of "Tree crops"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดินศิลาแลงภายใต้สภาพการปลูกยางพารา และไม้ยืนต้นเมืองร้อนบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมใจ เชนยพาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนระบบการเพาะปลูกพืชอย่างยั่งยืนโดยพืชไม้ผลและไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgรัตยา ชัยลอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:natural resource and environmental economics, Economics of ecosystems and biodiversity

Resume