Search Result of "Transmission System"

About 11 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมแรงดันในระบบส่งโดยใช้หม้อแปลงเปลี่ยนเฟส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธตรัฏฐ์ ศรีความเจริญ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธราพงษ์ จิตลิขิต, Imgนายบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img