Search Result of "Trakulphudphong, C."

About 4 results
Img
Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 14-16 พฤษภาคม 2551

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - เฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ประเสริฐ สุวรรณวิทยา (2008) สถานะการเก็บกักสังกะสีในปูนซีเมนต์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 14-16 พฤ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume