Search Result of "Toxic aldehyde"

About 3 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการเสดงออกใน E. coli ของยีน OSI_04426 จากข้าวเพื่อการผลิตและทำให้บริสุทธิของเอนไซม์ aldo-ketoreductase

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงโมเลกุล พันธุวิศวกรรมพืช และ การผลิตรีคอมบิแนนท์

Resume