Search Result of "Tourism Management Model"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Tourism for Well-being, Operations Management, Front Office Management, Research Methods for Business, Tourism and hospitality management, Wellness tourism

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญา , ปรัชญาตะวันออก , จริยศาสตร์, พุทธศาสนา , ศาสนาทั่วไป , พุทธจริยศาสตร์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , พุทธศาสตร์

Resume