Search Result of "Tourism Development Creative Tourism Community wisdom"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

Resume