Search Result of "Topology Optimisation"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

An Alternative Design for Steel Roof Truss by Topology Optimisation

ผู้แต่ง:ImgThitisan Kerdchairit, ImgDr.Benjapon Wethyavivorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:รูปแบบทางเลือกของโครงหลังคาเหล็กโดยการประยุกต์ใช้วิธีโทพอโลยีเหมาะที่สุด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume