Search Result of "Tonic"

About 6 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโทนิกบรรจุขวด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แซนธีนออกซิเดสจากสมุนไพรไทยกลุ่มบำรุงกำลังและอายุวัฒนะ

Img

Researcher

ดร. สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและระบบฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของสัตว์, สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม, การจัดการผสมพันธุ์โค-สุกรคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมโค-สุกร, สรีรวิทยาการผลิตสัตว์

Resume