Search Result of "Tongkratoke, A"

About 89 results
Img

Researcher

ดร. อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluids

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ImgProfessor Sadik Kaka?

แหล่งทุน:สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตรืและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr.Decho Surangsrirat

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยของไหลนาโน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf.Sadik Kakac

แหล่งทุน:TOBB University of Economics and Technology and Tubitak, Turkey

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การศึกษาห้องปฏิบัติการบนชิปเพื่อใช้กับเลือดเเกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ImgProf. Sadik Kakac

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตากข้าวต้นแบบ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, Imgนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Nano coating, Thin film

Resume

Img
Img
12345