Search Result of "Tire Manufacturing Company"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. อรวี ศรีบุญลือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management), การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business), การจัดการเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)

Resume