Search Result of "Tilapia (Oreochromis niloticus) and growth Performance"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนางสิริลักษณ์ จาละ, Imgนายระวี อยู่สำราญ

Img

Researcher

ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะศาสตร์อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Nutrition), เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (Aquafeed Technology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume