Search Result of "Thung Salaeng Luang National Park"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ผู้เขียน:Imgอ้อพร เผือกคล้าย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสมราน สุดดี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางอนุกรมวิธานของเฟินในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ผู้เขียน:Imgศิริดารัตน์ จูเจี่ย

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

งานวิจัย

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอิงอร ไชยเยศ, Imgนายโดม ประทุมทอง, Imgนายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย, Imgรศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (12)

Img

Researcher

ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume