Search Result of "Thuchayaporn Thuchayapukdee"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of rice bran wax-nanofibrillated cellulose emulsion coated paper for food grade packaging

ผู้แต่ง:ImgThuchayaporn Thuchayapukdee, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgKittiwut KASEMWONG,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume