Search Result of "Thongthai Witoon"

About 255 results
Img

Researcher

ดร. ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

Resume

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีราคาถูกและประสิทธิภาพสูง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับชมเชย (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับ ชมเชย (2010)

นักวิจัย:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

2016 Thailand Frontier Researcher Award (2016)

นักวิจัย:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:Thomson Reuters

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Best Young Researcher Poster Award (2016)

นักวิจัย:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:NanoThailand 2016

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

PTIT Award (2017)

นักวิจัย:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
12345678910...