Search Result of "Thongmee, C."

About 102 results
Img

Researcher

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:์Nanomaterials, Metal oxide doped ZnO and rGO for gas sensor and photochatalytic, Increasing value of agricultureal wastes, Graphene quantum dot for sensor

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเถ้าชานอ้อยและชานอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณ วัฒนา สมานจิตร

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษากราฟีนออกไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยสารตัวเติมชนิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
123456