Search Result of "Thepchai Supnithi"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการคัดกรองคุณภาพของบทความวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยออนโทโลยี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume