Search Result of "Theerayuth PONGLEADRITH"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้แผ่นยางปูพื้นผลิตจากยางธรรมชาติในการเลี้ยงโคนม

ผู้เขียน:ImgTheerayuth PONGLEADRITH

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection