Search Result of "Theerawut Phusantisampan"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Association between Haplotype Tagging Single Nucleotide Polymorphisms of the ret proto-oncogene (RET) and Hirschsprung Disease in Thais)

ผู้เขียน:ImgTheerawut Phusantisampan, ImgSurasak Sangkhathat, ImgWeeradej Meeinkuirt, ImgMalinee Sriariyanun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Hirschsprung disease (HSCR) is one of several considerably complex diseases. Several HSCR susceptibility loci have been reported through genome-wide association studies. However, haplotype tagging single nucleotide polymorphisms (htSNPs) of the ret proto-oncogene (RET) has been identified in the past as being associated with an increased risk for HSCR. This study genotyped 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the RET in 68 patients with HSCR and 120 controls using TaqMan SNP genotyping assays and restriction fragment length polymorphism. However, haplotype analysis of the RET was likewise associated with the disease which has been suggested to be more powerful than individual SNP analyses. The haplotype analysis was carried out using Haploview software. The results showed that htSNPs, located in the intron 1 of the RET, strongly associated with HSCR (odds ratio 3.64, 95% confidence interval 2.24–5.92, P < 0.0001). These findings suggested that RET plays a role in the pathogenesis of HSCR in the Thai population.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 103 - 110 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Efficient Pretreatment of Rice Straw by Combination of Screw- Press and Ionic Liquid to Enhance Enzymatic Hydrolysis)

ผู้เขียน:ImgMalinee Sriariyanun, ImgQingqi Yan, ImgKraipat Cheenkachorn, ImgTheerawut Phusantisampan, ImgMichael Modigell

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The increasing value of lignocellulose-based biorefining has attracted interest from research and development organizations worldwide to find an efficient pretreatment method for dissociating the recalcitrated structure of lignocellulosic biomass. Nowadays, different pretreatment processes have been developed, including chemical, physical or biological processes. In this study, the effects of pretreatment by a combination of screw-press and four different types of ionic liquids (ILs) to enhance the saccharification efficiency were observed to select the best IL. The inhibition effects of ILs were monitored based on the relative cellulase activities, and the results showed that each IL had a different inhibition degree. Based on pretreatment efficiency and inhibition properties, 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, [AMIM]Cl, was selected for the optimization experiment using response surface methodology with a three-factor Box-Behnken design (consisting of ionic liquid concentration, reaction temperature and retention time). Under the best conditions (150 ?C reaction temperature, 50% concentration), 68.26% of recovered sugar could be achieved from the pretreated rice straw. A mathematical model represented the statistically significant (P < 0.05) effects of two treatment parameters (temperature and concentration) on the saccharification efficiency with a coefficient of determination of 0.7460.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 146 - 154 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจโรค Tilapia Lake Virus ด้วยตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจโรค tilapia lake virus ในปลานิลและปลานิลแดง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics , สรีรวิทยาพืช, กลไกการผลิตสารสำคัญในพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของขยะทางการเกษตรด้วยกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส (2015)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร. ไกรพัฒน์ จีนขจร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. มาลินี ศรีอริยนันท์, Imgรศ.ดร. ไกรพัฒน์ จีนขจร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Synthesis and characterization of advanced material for anhydrous proton conducting membranes;, Development of new method to improve ionic conductivity and mechanical properties of polymer electro, Electrochemistry and electrochemical instrumentation

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume