Search Result of "The academic community and social services"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของชุมชนและสังคมในเขตจังหวัดตราด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสถียร แสงแถวทิม

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

Img

Researcher

นาย เสถียร แสงแถวทิม

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Resume