Search Result of "Thawee Insura"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pollen morphology of some Thai Artabotrys R.Br. (Annonaceae)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wichan Eiadthong, Assistant Professor, ImgThawee Insura,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume