Search Result of "Thanit Kunkeaw"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติในการยับยั้งการก่อกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดมะเร็งของผลไม้ไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume