Search Result of "Thanaphat Chukeaw"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตร

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Screening of Silica-Supported Binary Catalysts for Oxidative Coupling of Methane

ผู้แต่ง:ImgThanaphat Chukeaw, ImgPalida Tiencharoenwong, ImgDr.Anusorn Seubsai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12