Search Result of "Thai geographical indications"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgนายวุฒิ คงรักษา, Imgอ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

แหล่งทุน:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume