Search Result of "Thai culture"

About 30 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การธำรงวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Praves Intongpan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์ของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างต้นแบบหนังสือแนวประยุกต์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเรื่อง "เพื่อนรักของเอ๋ย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:ImgSuthunyanit JIASOMBOON

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ พิลาสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี : ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgPissamai PURICOMPEE

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgวีรยุทธ์ สุขไมตรี

ประธานกรรมการ:Imgสิริวรรณ ศรีพหล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยจากบทประพันธ์ที่นำเสนอทางละครโทรทัศน์

ผู้เขียน:Imgรัชญา กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ:ImgSupatra Indana

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ในบริบทของเอเซีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมที่มีต่อการรับรู้เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เขียน:ImgSanthana PERATHORANICH

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ornamental plants for Thai gardening based on Thai beliefs

ผู้แต่ง:ImgDr.Krisana Krisanapook, Associate Professor, ImgMrs.Sasiya Siriphanich, Associate Professor, ImgDr.Tee Havananda, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติที่มีต่อวีดิทัศน์ เรื่อง "การรณรงค์วัฒนธรรมไทย" ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏพระนคร

ผู้เขียน:Imgชัยพล สุขเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการสื่อของครูเพื่อใช้ในการรณรงค์ วัฒนธรรมไทย "นิทานพื้นบ้านอีสาน" ในอำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาษาในเพลงไทยสากลที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน:Imgวริศรา โกรทินธาคม

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship Patterns Between Surgeons and Heart Surgery Patients in a Thai Cultural Context)

ผู้เขียน:ImgKingkeaw Kwankhao, ImgPimpawun Boonmongkon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This qualitative study focused on relationship patterns between surgeons and heart surgery patients. The study site was a central hospital in Eastern Thailand. Data were collected from December 2011 to May 2012, mainly through narrative interviews with 7 patients and semi-structured interviews with 68 patients (altogether 75 patients), all of whom had undergone coronary artery bypass grafting surgery, and also through participant observation. The validity of the data was checked using data triangulation from interviews with patients, in-depth interviews with medical experts, and medical chart record reviews. The findings indicated that there were various kinds of power inequalities between the patients and the surgeons in a Thai cultural context. Firstly, the patients’ health was in a critical condition, so the surgeons’ role was that of life savers. They were trusted to make decisions over the patients’ lives and they had the power to use medical technology while operating on the patients’ hearts to save their lives. Secondly, the surgeons were in a position of superiority toward their patients; they prescribed treatments the patients had to accept. Thirdly, the surgeons also had a role as merchants and the patients as customers, as capitalism played an important role in the treatment of heart disease and heart surgery in private hospitals. These findings reflect relationship patterns between surgeons and heart surgery patients from the patients’ point of view. The findings can be used to improve the balance of power between physicians and patients in health services.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 3, Sep 14 - Dec 14, Page 488 - 496 |  PDF |  Page 

12