Search Result of "Thai Silk Weaving Group"

About 6 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Enhancing the Strength of Thai Silk Weaving Group, Chonnabot District, Khonkaen Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Varataya THAMMAKITTIPOB, Associate Professor, ImgJuree Laohapong ,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume

Img