Search Result of "Thai Language speeches"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

An Analytical Study of Discourse in Thai Language Speeches

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย ภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดนตรีไทย, ดนตรีกับคอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume