Search Result of "Thai Fried Chilli Paste"

About 5 results
Img
Img

Researcher

นาง กัญญา สุจริตวงศานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ , การนำสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา แพลงค์ตอนสัตว์ และทำผลิตภัณฑ์อาหารคน

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำพริกเผาสาหร่ายไกเพื่อการค้า

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

นาง เย็นใจ ฐิตะฐาน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume