Search Result of "Tetsuo Ishikawa"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชนิศ รัตนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาระบบปรับเทียบเครื่องมือในการวิเคราะห์ฝุ่นรังสี

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume