Search Result of "Tetsu Kubota"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Exploring the effects of urban heat island: A case study of two cities in Thailand and Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer, ImgOrana Chandrasiri, ImgRizqi Abdul Haris, ImgTetsu Kubota,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบหลังจากการใช้ UHI แผนแม่บทในเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Tetsu Kubota

แหล่งทุน:Mitsui Grant and Hiroshima University Grant

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)