Search Result of "Test Kit"

About 167 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบแทนนินในน้ำเสียภาคสนาม (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพจณิชา อนัคกุล, Imgนพ ประยูร เจนตระกูลโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
123456789