Search Result of "Technology transfer"

About 582 results
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ Farmer market (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤษฎา จาตุรัส

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์การพัฒนาระบบสารสนเทศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤษฎา จาตุรัส

แหล่งทุน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส สำนักงานอธิการบดี

Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จรัญ จันทลักขณา, ศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมทบ ขันทอง, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนางสาวอุสา (ลูกจ้างชั่วคราว) คำกองแก้ว, Imgนางนนทยา ภัทรศีลสุนทร, Imgนาย มนัส เรียบร้อย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...