Search Result of "Teaching Profession"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเรื่อง"ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสาตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรวรรณ เกษสิงห์, Imgผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 (2012)

ผลงาน:การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

นักวิจัย: Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

12