Search Result of "Tax base"

About 7 results
Img

งานวิจัย

ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาลิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธะภาพการจัดเก็บภาษีอากรโดยการขยายฐานภาษี : กรณีศึกษาสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 4

ผู้เขียน:Imgวิมลรัตน์ สุนทรสาธิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างมาตรการขยายฐานภาษีกับมาตรการกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

ผู้เขียน:Imgชิน ฉายาสกุลวิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กฎหมาย, ภาษีอากร

Resume