Search Result of "Task Based Learning"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img

Researcher

นางสาว ปาริชาติ เฉียบแหลม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:TESOL, ESP (English for Specific Purposes, Business English, Professional Development

Resume

Img

Researcher

ดร. นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Curriculum Development, Spoken Language, ESP, Course Design

Resume