Search Result of "Tangchirapat, W."

About 5 results
Img

Researcher

ดร. เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, เทคโนโลยีคอนกรีต, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในงานก่อสร้าง, โครงสร้างคอนกรีตกรีตเสริมเหล็กยั่งยืน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Repaired Concrets Structures, FE Modelling

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume