Search Result of "Tanatip Sirikongsuk"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

Researcher

ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคระบบรากของพืช, นิเวศวิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและการควบคุมโดยชีววิธี, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรค ใบไม้ รากเน่าและโคนเน่าของพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโดยใช้จุลินทรีย์, การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิควิธีการใช้รังสีอันตราไวโอเลท, การรวบรวมโปรโตพลาสต์การจำแนกและการใช้เชื้อรา, การควบคุมโรคของพืชผักที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Resume