Search Result of "Tanaboon Sajjaanantakul"

About 183 results
Img

Researcher

ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polysaccharides Chemistry

Resume

Img
Img

งานวิจัย

Extraction and utilization of OKRA polysaccharide as fat replacer in frozen food (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว พิชญาเตชะภัทรกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รัดใจ ปคุณพูลสิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr. Pham Hoang

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของอายุและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะกอกน้ำและมะขามป้อม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ADB)

Img
Img
Img

งานวิจัย

The Production of Palmyrah Palm Powder by Foam-mat Drying (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSovannrith CHHE

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของอายุการเก็บเกี่ยว สภาวะการเก็บต่อคุณลักษณะของอินนูลินจากเยรูซาเล็มอาติโชค และฐานรองดอกทานตะวัน (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการ ADB)

Img
Img

งานวิจัย

การยืออายุการเก็บรักษาและคุณภาพ green bean โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ปรับบรรยากาศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKarma Dorji

แหล่งทุน:สำนักงานความร่วมมือดพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ

Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Emulsifying properties of modified Malva nut gum with different protein content

ผู้แต่ง:ImgChaninun Limpichutchawan, ImgDr.Tanaboon Sajjaanantakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
12345678910